Wat wordt verstaan onder ‘ontslag om dringende redenen’?

Begaat de werkgever of werknemer een zware fout die de verdere samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, dan heb je te maken met een ‘dringende reden’. In dergelijk geval mag de werkgever of werknemer (naargelang het geval) de arbeidsovereenkomst beëindigen zonder enige vergoeding aan de tegenpartij te moeten betalen. Zo kan een werkgever zijn werknemer onder andere ontslaan om ‘dringende redenen’ in geval van diefstal of dronkenschap op het werk of om reden van niet-verantwoorde afwezigheid. Omgekeerd kan een werknemer de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld verbreken wanneer de werkgever de werknemer pest of seksueel intimideert, geen of onvoldoende loon uitbetaalt of geen aangifte doet bij de RSZ. Wordt de ‘dringende reden’ aangevochten, dan is het de rechter die vrij oordeelt of de reden daadwerkelijk ‘dringend’ is.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here