Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst of cao is een akkoord tussen één of meer representatieve vakbonden en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties. De overeenkomst omschrijft de rechten en plichten van werknemers en werkgevers (voornamelijk de arbeidsvoorwaarden). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: intersectorale of interprofessionele cao’s (gesloten op nationaal niveau in de Nationale Arbeidsraad en voor verschillende sectoren), sectorale cao’s (gesloten op het niveau van de paritaire (sub)comités en voor één sector of bedrijfstak) en ondernemings- of bedrijfscao’s (gesloten op bedrijfsniveau voor de ganse onderneming, één of meerdere vestigingen of een bepaalde categorie van werknemers).

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here