Wat betekent overmacht?

Overmacht is een plotse onvoorziene gebeurtenis die aan geen van de partijen te wijten is en die een verdere uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk maakt. Overmacht veronderstelt dus dat er noch door de werkgever, noch door de werknemer een fout begaan werd. Enkel definitieve overmacht leidt tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zo kan een zware brand in een bedrijf die elke hervatting van de activiteiten onmogelijk maakt definitieve overmacht uitmaken. Ook de definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer zal onder bepaalde voorwaarden als definitieve overmacht beschouwd worden. De ontbinding van de arbeidsovereenkomst gebeurt zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. Bij tijdelijke overmacht (bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsongeschiktheid) wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Tijdens deze periode van tijdelijke werkloosheid kan de werknemer een uitkering ontvangen van de RVA. Na deze periode kan hij het werk hervatten. De arbeidsovereenkomst wordt in dit geval dus niet beëindigd.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here