Wat betekent beperkte aanprakelijkheid?

In de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid kunnen de aandeelhouders slechts worden aangesproken ten belope van hun inbreng in de vennootschap. Er is een strikte scheiding tussen het privévermogen van de vennoten enerzijds en het vermogen van de vennootschap anderzijds. Toch dient dit principe enigszins genuanceerd te worden. In bepaalde gevallen zullen de schuldeisers van de vennootschap met onbeperkte vennootschap toch een verhaal hebben op het persoonlijk vermogen van de vennoten. Wanneer een vennootschap wordt opgericht met een duidelijk ontoereikend maatschappelijk kapitaal kunnen de oprichters persoonlijk aansprakelijk gesteld worden (art. 456, 4° W. Venn.). Hetzelfde geldt voor zaakvoerders of beheerders wanneer zij duidelijke beheerfouten maakten of handelden in strijd met de wet of de statuten (artt. 265, 409 en 530 W. Venn.).

Bij de vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid kunnen zowel de vennootschap als de vennoten aangesproken worden voor de betaling van de vennootschapsschulden. Hier is de scheiding tussen het privévermogen van de vennoten en het vermogen van vennootschap dus niet aanwezig. In vergelijking met een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gaat het oprichten van een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met andere woorden gepaard met een groter financieel risico.

In de gewone commanditaire vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen wordt een onderscheid gemaakt tussen de werkende vennoten en de stille vennoten. De werkende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk terwijl de stille vennoten slechts aansprakelijk zijn tot het ingebrachte kapitaal.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here