Wanneer kan ik een werknemer met een contract van onbepaalde duur ontslaan wegens langdurige ziekte?

Een werkgever mag een contract voor onbepaalde duur niet beëindigen louter en alleen omdat de werknemer langdurig ziek (6 maanden of meer) is. Dit betekent niet dat de werkgever de zieke werknemer voorgoed in dienst moet houden. De werkgever mag de werknemer wel ontslaan als hij daar een gegronde reden voor kan geven (bijvoorbeeld organisatorische redenen, economische noodwendigheid, het gedrag en/of de geschiktheid van de werknemer, etc.). Die reden moet uitdrukkelijk vermeld worden in de ontslagbrief. De werkgever kan het contract dan beëindigen door een verbrekingsvergoeding te betalen of door de werknemer een opzeggingstermijn te laten presteren (wanneer deze het werk hervat). Indien de arbeidsgeneesheer vaststelt dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is én er geen vervangingswerk is voor de werknemer, is er sprake van ‘medische overmacht’. In dergelijk geval mag de werkgever de werknemer ontslaan zonder opzegging of betaling van een opzeggingsvergoeding.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here