Mogen de bestuurders van een vzw hun functie bezoldigd uitoefenen?

In geen geval mag een vzw dividenden uitkeren aan haar bestuurders. De bestuurder van een vzw mag wel een vergoeding krijgen. Gaat het louter en alleen om onkostenvergoedingen, dan worden deze niet als beroepsinkomsten beschouwd. Deze vergoedingen zijn vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Wordt de bestuurder vergoed voor zijn aanwezigheid op bestuursvergaderingen dan is er sprake van zitpenningen of presentiegelden. In de meeste gevallen zullen deze vergoedingen niet langer als vrijwilligersvergoedingen worden aanzien. De bestuurder zal in dergelijk geval wel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op de vergoeding moeten betalen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here