Kan een vzw failliet gaan?

Een vzw kan niet failliet verklaard worden. Kan de vzw haar financiële verplichtingen niet meer nakomen, dan hebben de schuldeisers volgende opties: zij kunnen de ontbinding van de vzw vorderen, waarna het vermogen van de vzw onder hen verdeeld wordt; of als de vzw hoofdzakelijk commerciële activiteiten uitoefende in strijd met de wet of de statuten, kunnen zij aan de rechter vragen de vzw te herkwalificeren tot een handelsmaatschappij die wél failliet verklaard kan worden; of als zij bewijs kunnen leveren van wanbeheer of fraude vanwege de bestuurders, dan kunnen zij de bestuurders persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schulden van de vzw.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here