Is een vzw btw-plichtig?

Vele vzw’s zijn vrijgesteld van het aanrekenen van btw. Elke vzw die een jaarlijkse omzet heeft die lager is dan 25.000 EUR kan genieten van de btw-vrijstelling voor ‘kleine ondernemingen’. Sommige vzw’s zijn daarentegen wel btw-plichtig. Dit zal het geval zijn als de vzw geregeld en zelfstandig een economische activiteit (met of zonder winstoogmerk) uitoefent waarbij goederen worden geleverd of diensten worden verricht. Of deze activiteit hoofdzakelijk of aanvullend is, is niet van belang. Bij twijfel ga je best even langs bij het lokale btw-kantoor van de FOD Financiën.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here