Hoe verloopt een faillissementsprocedure?

De faillissementsprocedure begint met de aangifte van faillissement bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Deze aangifte kan gedaan worden door de zelfstandige handelaar/vennootschap zelf, maar ook door één of meerdere schuldeisers of door het openbaar ministerie. Als de rechter oordeelt dat de voorwaarden voor een faillissement vervuld zijn, spreekt hij het faillissement uit. Hij stelt vervolgens een curator en een rechter-commissaris aan. Onder het toezicht van de rechter-commissaris zal de curator de failliete boedel vereffenen, tenzij wanneer blijkt dat het actief ontoereikend is om de kosten van beheer en vereffening te dekken. De opbrengst van de vereffening wordt in een bepaalde volgorde verdeeld over de verschillende schuldeisers. De rechter sluit het faillissement af met een sluitingsvonnis.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here