Hoe richt ik een stichting op?

Een stichting kan worden opgericht door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen. Het bestuur van de stichting dient evenwel te bestaan uit drie personen. De oprichting van een stichting kan enkel gebeuren aan de hand van een authentieke akte. De tussenkomst van een notaris is dus vereist. Verder moet een startkapitaal worden voorzien dat volstaat om de leefbaarheid van de stichting te waarborgen en het belangeloze doel te kunnen realiseren. In principe volstaat een oprichtingskapitaal van één symbolische euro als de notaris oordeelt dat de stichting over voldoende middelen beschikt (of in de nabije toekomst zal beschikken) om levensvatbaar te zijn. Een bijkomende vereiste voor de stichting van openbaar nut is dat zij bij koninklijk besluit erkend wordt.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here